Division Directors 2019 – 2020

Division A

Vaibhav Gupta

Division B

Rishabh Mehta

Division C

Kirti Kumar Kasat

Division D

Karan Venkiteswaran

Division E

Girish Nagpal

Division F

Shivani Baliga

Division G

Ancy Anand

Division H

Neil Gonsalves

Division I

Aniket Amdekar

Division J

Anirudha Mukherjee

Division K

Rohit Saluja

Division L

Sunil Raghavan

Division M

Haris AW, DTM

Division N

Krishna Prashanth T

Division O

Usha R Iyengar

Division P

Aswathi Dinil